Your browser does not support JavaScript!
活動照片1

 

   

 

卓中懷舊照片展暨廖耀忠老師個人畫展

 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

第二屆傑出校友

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

第四屆第一次校友會會員大會暨第四屆第四次校友會理、監事會議

 

   

   

   

校友會參加新卸任家長會會長交接典禮

 

    

    

    

第四屆第三次理監事會議

 

    

    

第四屆第二次理監事會議

 

    

校友參加100學年度校慶運動會

 

    

    

100年度校友會理監事會議

 

    

99年度校友會會員大會暨理監事會議

 

    

    

    

97年會員大會相片