Your browser does not support JavaScript!

 

 

 

 

 

 

國立卓蘭高級中等學校進修部

 

       

  

活動剪影
(進)活動剪影

活 動 剪 影

106-107學期活動

   教師節賀卡製作比賽

         施打流感疫苗          

   

 

  

學期校外參訪-

台北市政府、101大樓

軍訓---體驗打靶
週會衛教宣導-菸、毒品與檳榔防制 107學期-身高體重視力檢查

凡走過必留下痕跡          凡參與過必留下回憶