Your browser does not support JavaScript!
歷史沿革
 • 40年      建校
 • 73年      成立「綜合商業科」,每年級一班。
 • 78年      奉部令「綜合商業科」改為「商業經營科」。
 • 80年      「省立苗中卓蘭分部」獨立,改為「省立卓蘭實驗高級中學」。
 • 81年      商經科增一班,每年級二班。
 • 89年      升格為「國立卓蘭實驗高級中學」。
 • 91年      辦理綜合高中,減一班,每年級一班。
 • 95年      全面綜高,設電子電商學程及國際貿易學成。
 • 98年      恢復商業經營科一班,綜高保留國際貿易學程。
 • 101年     入學新生全面恢復高職,改為「國際貿易科」。
 • 105年     本校校名改為「國立卓蘭高級中等學校」。
 • 107年     國際貿易科減 1 班,商業經營科增 1 班。
 • 109年     目前商業經營科每年級一班‚合計共 3 班。